Nybrogatan Härnösand

Plats: Härnösand
Typ: Torg/gata

Nybrogatan är en av Härnösands huvudgator och den sträcker sig genom stadens centrala delar med en kilometer lång rak axel. Den är en av de viktigaste infartsgatorna till Härnösands stadskärna.

Gatan har idag ett flertal brister ur trafiksäkerhetssynpunkt och fungerar som en barriär för handeln på ömse  sidor om gatan. Karavan har i samarbete med Structor tagit fram ett program som omfattar åtgärder för att minska gatans barriäreffekt, förbättra trafiksäkerhet och tillgänglighet samt skapa förutsättningar för en attraktiv och levande stadsgata.