Tomtebodaterminalen

Plats: Solna
Typ: Stadsbyggnad/planering

En ny detaljplan ska tas fram i syftet att lokalisera en ny modern depå för SL:s innerstadsbussar till Tomteboda. Förutom SL som tar i anspråk en fjärdedel av byggnaden och ca 17 000 kvm markyta, anpassas byggnaden för att rymma ett flertal andra hyresgäster med kontorsverksamhet.

Uppdraget omfattar framtagandet av gestaltningsprogram och underlag för samrådsredogörelse för utemiljön i Tomteboda. I anläggningen ingår kontorsfastighetens markplanering, en ny bussdepå för SL, nya infartsvägar, angöring, parkeringar, entrézoner, en allmän gång- och cykelväg samt omgivande väglandskap. Målsättningen är att skapa en representativ och tydligt disponerad anläggning med välkomnande entrézon, god markanpassning till omgivningen och ett gång- och cykelstråk som upplevas tryggt och inbjudande dygnet runt.